Yvon HAZE Photographe | U.S.A. Noir & Blanc 5:4

Mono Lake TufaZabriskie PointMesquite Dunespolygon salt platesMesquite DunesRacetrackMesquite DunesZabriskie PointParia Canyon